• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Dne 20. 11. 2017 proběhlo na ZŠ a MŠ Pustiměř školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili žáci z 8. a 9. ročníku. Tématem letošního ročníku bylo období první republiky. Do okresního kola postupuje Ondřej Valtr a Tereza Holková.

Mgr. Lenka Tomanová


OPĚT FLORBALOVÝ ÚSPĚCH - POSTUP DO OKRESU

Okrskového florbalového turnaje pořádaného v Drnovicích dne 5. 12. 2017 se zúčastnilo družstvo děvčat ze 6. a 7. třídy naší školy.  Herní systém nám umožnil vysokou  výhru v 1. zápase 4:1. Prohru  v 2. zápasu 1:2 jsme statečně unesly a do baráže jsme vstupovaly s odhodláním zvítězit. Toto odhodlání jsme si přenesly do barážového zápasu s ZŠ Drnovice a zaslouženě zvítězily 2:1. Postup do okresního kola si tak zajistila ZŠ Nádražní a ZŠ Pustiměř. GRATULUJEME!

FLORBALISTKY: Kateřina Hořická, Julie Pospíšilová, Adéla Gregorová, Veronika Klosová, Marie Oujezdská, Brigita Rusnáková, Zuzana Fialová, Lucie Jelínková, Vendula Štrajtová, Eva Školařová, Pavla  Šebestová, Darina Kubíčková.

 Mgr. Simona Štulová

..::fotky::..


CHLAPCI ZVÍTĚZILI V OKRESNÍM KOLE STOLNÍHO TENISU

22. listopadu 2017 se na ZŠ Vyškov - Tyršova 4, uskutečnilo okresní finále ve stolním tenisu žáků 3. – 5. ročníků ZŠ. Každou školu reprezentovaly 3členná družstva chlapců a 3členná družstva dívek.

V kategorii chlapci nás reprezentovalo trio žáků 5. ročníku – Daniel Barát, Jan Michálek a Daniel Němec. Chlapci po výborném výkonu porazili všechna družstva z ostatních škol (vyškovské školy Letní pole, Na Vyhlídce, Nádražní a Tyršova) a obsadili tak zaslouženě 1. místo!

V kategorii dívky za naši školu soutěžily žákyně 5. ročníku – Žofie Grundová, Kristýna Hladíková a Tereza Kostihová. Všechny utkání bohužel prohrály těsně 1:2 a skončily tak na posledním 4. místě.

Všem žákům a žákyním patří poděkování za bojovný a týmový výkon.

Mgr. Vlastimil Smékal

. . : : foto : : . .


DRUHÉ MÍSTO NA FLORBALOVÉM TURNAJI VE VYŠKOVĚ

2. 11. 2017 jeli vybraní žáci naší školy na turnaj základních škol 1. stupně do Vyškova. Na ZŠ Purkyňova se utkalo celkem 11 mužstev. Naši kluci odehráli všechny zápasy vítězně, pouze poslední vyrovnaný těsně prohráli. Zasloužené 2. místo jim zajistilo postup do krajského kola – GRATULUJEME! Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme úspěch v dalších sportovních turnajích

ZÚČASTNĚNÍ FLORBALISTI: Marek Pospíšil, David Štulo, Dan Barát, Vojtěch Sekanina, Jan Špičák, Michal Bárdy, Michal Svobodník, Luděk Pour, Jan Michálek, David Výmola

 Mgr. Simona Štulová

. . : : foto : : . .


PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Pořadí těch nejúspěšnějších:

1. Filip Vitásek   9. třída

2 - 3. Martin Heimerle   9. třída

2 - 3. Simona Brhelová   9. třída

4. Lucie Drmelová   8. třída

5. Lucie Malá   9. třída

6. Simona Knapová   8. třída

 

Mgr. Jaroslava Klementová

Přehled činností pro aktivní a nadané žáky ZŠ a MŠ Pustiměř ve školním roce 2018/2019

 

Zájmový útvar Ročník Vyučující Termín
       
Příprava na příjmací zkoušky - MAT  9. Mgr. Marie Špičáková středa 7.00 - 7.35
Kroužek ČJ  9. Mgr. Simona Štulová středa 7.00 - 7.35
Čtenářksý klubík 2.-4. Mgr. Pavlína Koutníčková středa 13.00 - 14.00
Mgr. Kateřina Vlčková
Výtvarný kroužek 1. Mgr. Monika Kurková pondělí 12.25 - 13.10
Příprava na olympiádu - BIO 6.-9. Mgr. Jaroslava Klementová dle potřeby
Čtenářský kroužek 6.-9. Mgr. Kateřina Hrozková pondělí 11.50-12.20
Florbal 3.-5. Mgr. Jiří Bubeník úterý 12.55 - 14.00
Florbal 6.-9. Mgr. Miroslav Zourek pátek 13.30 - 14.30
Příprava na olympiádu - Chemie 8.-9. Mgr. Marie Kaldová dle potřeby
Fotbal 2.-5. Ing. Lukáš Zahradníček pondělí 14.00 - 15.00
Příprava na olympiádu - Zeměpis 6.-9. Mgr. Vlastimil Smékal dle potřeby
Klub zábavné logiky 1.-3. Mgr. Alena Veselá, Mgr. Hana Suchá čtvrtek 12.00 - 13.00
Časopis Marmeláda 6.-9. Mgr. Bronislava Hronová dle potřeby
Pěvecký kroužek 2.-9. Mgr. Irena Znojová dle potřeby
Příprava na olympiádu - Dějepis 8.-9. Mgr. Lenka Tomanová dle potřeby

 

 

 

Výchovně vzdělávací priority Základní školy a Mateřské školy, Pustiměř

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy vyjádřeno v podobě těchto šesti vzdělávacích priorit podporující kulturu naší školy:

1. Jazyky

Chceme rozvíjet komunikační dovednosti v mateřském jazyce a v cizích jazycích pro život a uplatnění se v EU, klást důraz na prožitek /zejména při výuce ČJ - literatura, sloh/.

- školní knihovna ( rozšíření kapacity, modernizace, vytvoření komunitního centra )

- důraz na čtenářskou gramotnost

- vydávání školního žákovského časopisu Marmeláda

- literární příspěvky žáků na web. strán. školy

- výuka AJ již od 1. ročníku, od 7. roč. vyučován 2. cizí jazyk

- zahraniční pobyty žáků 6. – 9. roč.

- speciální učebna jazyků, využití PC ve výuce, neustálé doplňování metodických pomůcek

- nabídka činností pro šikovné žáky rozvíjet se v cizím jazyce mimo výuku

 

2. Informatika

Naučit žáky přiměřeně svému věku využívat informační a komunikační technologie jako:

- nástroj a prostředek dalšího vzdělávání – práce s ICT již od nejnižších ročníků

- zdroj informací – bohatá a pestrá nabídka výukových programů

- prostředek k rozvíjení komunikačních dovedností – předmět Informatika povinný v 5.-6. roč., v 7.-8. povinně volitelný, vytváření webových stránek školy

 

3. Vzdělání

- vytvořit motivující prostředí

- pravidelná účast na olympiádách, vědomostních a zájmových soutěžích

- individuální péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

- péče o nadané a talentované žáky

- práce na projektech, projektové dny

- účast na seminářích, exkurzích a vzdělávacích pořadech

-  bohatá nabídka povinně volitelných předmětů (  6. – 8. roč. )

 

4. Aktivně trávený volný čas

Podporovat a rozvíjet pohybové dovednosti žáků ve školních i mimoškolních aktivitách, pomáhat najít cestu k aktivně trávenému volnému času a ke zdravému životnímu stylu.

- široká nabídka rozmanitých činností pro šikovné žáky mimo výuku

- školní strategie prevence patologických jevů( kouření, alkohol, drogy, šikana, kyberšikana,.... )

- pozitivní vztah k životnímu prostředí – ekologické aktivity a semináře pro všechny ročníky

- Zážitkové pobyty  pro žáky 1. i 2.st., týdenní ekologický pobyt pro žáky 6.roč., lyžařský výcvik pro žáky 7.a 8.roč.

- pravidelná účast na sportovních soutěžích, školní sportovní turnaje a soutěže

 

5. Vztahy

- vytvářet atmosféru důvěry a porozumění

- vést žáky ke vhodné spolupráci a komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu

- respektovat žáka jako osobnost /každý má svá práva, ale i povinnosti/

- úzká spolupráce školy a rodiny na všestranném rozvoji osobnosti každého dítěte

- podíl žáků na řízení školy – vytvoření žákovské samosprávy

 

6. Otevřenost

- pravidelně informovat rodiče o činnosti školy prostřednictvím schůzek

- neustálá aktualizace webových stránek – důležitý informační zdroj pro širokou veřejnost

- pravidelné pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí (Drakiáda, Nejaktivnější žák, Rozloučení 9.r.a 5.r, Návštěvní den, Zápis do 1.roč., Karneval, Den kouzel, Den dětí, Zájezdy pro děti a rodiče, Den matek, Jarmark, Den zdraví.....) jako důležitá součást prezentace školy

- úzká spolupráce s místními společenskými organizacemi ( Sbor dobrovolných hasičů, Aktivní maminky,...) a OÚ

 

učitelé ZŠ a MŠ Pustiměř 

 

Prázdniny 

Podzimní 

29. a 30.10. 2018 

Vánoční 

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 

Pololetní 

1. 2. 2019 

Jarní 

11. 2. - 17. 2. 2019 

Velikonoční 

18. - 22. 4. 2019 

Hlavní 

29. 6. - 1. 9. 2019