• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

Co děláme 2016/2017

Co děláme 2017/2018

Co děláme 2018/2019

Co děláme 2019/2020

Co děláme 2020/2021

 

CO DĚLÁME VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 


PYTHAGORIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO

Na začátku listopadu proběhlo školní kolo Pythagoriády, což je matematická soutěž žáků 2. stupně zaměřená na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby řešitel byl úspěšný a mohl postoupit do okresního kola, musel mít 10 bodů a více.

Školního kola se zúčastnili tito žáci: Karin Moore, Ema Smejkalová a Sabina Hladíková (všichni 6.B), Jitka Radomilová (6.A), Vendula Knapová, Karolína Krásová a Monika Jelínková (7. třída), David Štulo, Karolína Perju a Kristýna Perju (všichni 8.A), Lukáš Provazník a Natálie Babirádová (oba 8.B), Jan Michálek, Jakub Herynk, Beáta Jurůjová a Jiří Radomil (všichni 9. třída).

Ze všech zúčastněných se podařilo získat více než 10 bodů Jiřímu Radomilovi (11 bodů), Karin Moore (11 bodů) a Emě Smejkalové (11 bodů). Tito žáci postoupili do okresního kola, které se konalo on-line na začátku prosince, ale výsledky ještě neznáme.

Všem moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy

Mgr. Andrea Fialková


PIŠKVORKY

Na konci října proběhlo školní kolo turnaje v piškvorkách (8. – 9. ročník). Tomuto kolu předcházel turnaj v jednotlivých třídách, odkud jsme s učiteli matematiky vybrali účastníky školního kola, a to konkrétně David Štulo (8.A), Natálie Babirádová, Karolína Jelínková, Michal Vaculík a Petr Možný (všichni 8.B), Jakub Herynk, Marek Pospíšil, Jan Michálek a Jiří Radomil (všichni 9. ročník).

Žáci si zahráli během jednoho dne piškvorky každý s každým a po vyplnění tabulky nám vzešlo 5 nejlepších hráčů, kteří vytvořili jeden tým postupující do on-line kol mezi ostatními školami. Turnaj týmů proběhl na začátku listopadu přes počítače. Náš tým ve složení Herynk, Michálek, Pospíšil, Radomil a Štulo se utkal proti 7 náhodně vybraným školám Jihomoravského kraje. Získali jsme 7 bodů ze 14 možných a skončili jsme tak na 18. místě z 34 přihlášených škol.

Týmu gratulujeme a moc děkujeme za reprezentaci školy

Mgr. Andrea Fialková


LOGICKÁ OLYMPIÁDA

V průběhu října se naši vybraní žáci zúčastnili Logické olympiády pořádané Mensou České republiky založené na logických úlohách. Nerozhodovaly naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Naši školu reprezentovali tito žáci: Lukáš Provazník (8.B), David Štulo (8.A), Beáta Jurůjová a Jiří Radomil (oba 9. ročník). Celkem se zúčastnilo v Jihomoravském kraji v kategorii B (2. stupeň ZŠ) 2 846 žáků.

Nejlepšího výsledku se podařilo dosáhnout Jirkovi Radomilovi, který se umístil na 84. – 93. místě z celého Jihomoravského kraje.

Tímto mu moc gratulujeme a všem ostatním děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 Mgr. Andrea Fialková


VÝCHOVNÝ KONCERT SKUPINY JUMPING DRUMS

Den před podzimními prázdninami k nám do základní školy zavítala bubenická skupina Jumping drums. Předvedla žákům hru na různé druhy bubnů a perkusivních nástrojů, seznámila děti s historií vzniku bubnů a základními rytmy. Někteří žáci měli také možnost stát se alespoň na chvíli součástí bubenické skupiny a společně s ní si zabubnovat.

Mgr. Jana Trefilíková

.. :: Videa z koncertu :: ..


PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Dne 18. 10. řešili žáci 8. a 9. tříd ve svých hodinách přírodopisu zadání kategorie Kadet Přírodovědného klokana, kterého pořádá Univerzita Palackého Olomouc. Je třeba přiznat, že zadání bylo docela obtížné, ale přesto se s ním žáci popasovali vcelku úspěšně. Nejlepšími řešiteli byli Jiří Radomil (9. tř.), Adéla Lankašová (8.A) a Karolína Perju (8.A).

Ing. Lukáš Zahradníček


REPREZENTACE ŠKOLY VE STOLNÍM TENISE

Ve čtvrtek 21.10. jsme jeli do Vyškova na ZŠ Tyršova reprezentovat naši školu v možná jediné sportovní akci v letošním roce.

Ve škole jsme uspořádali školní kolo a ti nejlepší byli vybráni ve svých kategoriích do okresního kola. Zde byly především oba dívčí týmy úspěšné, protože starší dívky skončily na 2. místě a mladší dívky dokonce na 1. místě!

Mladší dívky: Monika Mrázová (6.A), Jitka Radomilová (6.A), Vendula Knapová (7.)

Starší dívky: Žofie Grundová (9.), Kristýna Hladíková (9.), Tereza Kostihová (9.)

Mladší chlapci: Tadeáš Chludil (6.B), Matěj Gašparík (7.), Vojtěch Turcovský (7.), Michal Valečko (7.)

Starší chlapci: Štulo David (8.A), Matěj Emperger (9.), Jan Michálek (9.)

Ing. Lukáš Zahradníček

  

Veškeré rozvrhy na tento školní rok najdete v aplikaci EduPage

 

Výchovně vzdělávací priority Základní školy a Mateřské školy, Pustiměř

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy vyjádřeno v podobě těchto šesti vzdělávacích priorit podporující kulturu naší školy:

1. Jazyky

Chceme rozvíjet komunikační dovednosti v mateřském jazyce a v cizích jazycích pro život a uplatnění se v EU, klást důraz na prožitek /zejména při výuce ČJ - literatura, sloh/.

- školní knihovna ( rozšíření kapacity, modernizace, vytvoření komunitního centra )

- důraz na čtenářskou gramotnost

- vydávání školního žákovského časopisu Marmeláda

- literární příspěvky žáků na web. strán. školy

- výuka AJ již od 1. ročníku, od 7. roč. vyučován 2. cizí jazyk

- zahraniční pobyty žáků 6. – 9. roč.

- speciální učebna jazyků, využití PC ve výuce, neustálé doplňování metodických pomůcek

- nabídka činností pro šikovné žáky rozvíjet se v cizím jazyce mimo výuku

 

2. Informatika

Naučit žáky přiměřeně svému věku využívat informační a komunikační technologie jako:

- nástroj a prostředek dalšího vzdělávání – práce s ICT již od nejnižších ročníků

- zdroj informací – bohatá a pestrá nabídka výukových programů

- prostředek k rozvíjení komunikačních dovedností – předmět Informatika povinný v 5.-6. roč., v 7.-8. povinně volitelný, vytváření webových stránek školy

 

3. Vzdělání

- vytvořit motivující prostředí

- pravidelná účast na olympiádách, vědomostních a zájmových soutěžích

- individuální péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

- péče o nadané a talentované žáky

- práce na projektech, projektové dny

- účast na seminářích, exkurzích a vzdělávacích pořadech

-  bohatá nabídka povinně volitelných předmětů (  6. – 8. roč. )

 

4. Aktivně trávený volný čas

Podporovat a rozvíjet pohybové dovednosti žáků ve školních i mimoškolních aktivitách, pomáhat najít cestu k aktivně trávenému volnému času a ke zdravému životnímu stylu.

- široká nabídka rozmanitých činností pro šikovné žáky mimo výuku

- školní strategie prevence patologických jevů( kouření, alkohol, drogy, šikana, kyberšikana,.... )

- pozitivní vztah k životnímu prostředí – ekologické aktivity a semináře pro všechny ročníky

- Zážitkové pobyty  pro žáky 1. i 2.st., týdenní ekologický pobyt pro žáky 6.roč., lyžařský výcvik pro žáky 7.a 8.roč.

- pravidelná účast na sportovních soutěžích, školní sportovní turnaje a soutěže

 

5. Vztahy

- vytvářet atmosféru důvěry a porozumění

- vést žáky ke vhodné spolupráci a komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu

- respektovat žáka jako osobnost /každý má svá práva, ale i povinnosti/

- úzká spolupráce školy a rodiny na všestranném rozvoji osobnosti každého dítěte

- podíl žáků na řízení školy – vytvoření žákovské samosprávy

 

6. Otevřenost

- pravidelně informovat rodiče o činnosti školy prostřednictvím schůzek

- neustálá aktualizace webových stránek – důležitý informační zdroj pro širokou veřejnost

- pravidelné pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí (Drakiáda, Nejaktivnější žák, Rozloučení 9.r.a 5.r, Návštěvní den, Zápis do 1.roč., Karneval, Den kouzel, Den dětí, Zájezdy pro děti a rodiče, Den matek, Jarmark, Den zdraví.....) jako důležitá součást prezentace školy

- úzká spolupráce s místními společenskými organizacemi ( Sbor dobrovolných hasičů, Aktivní maminky,...) a OÚ

 

učitelé ZŠ a MŠ Pustiměř