• pic
 • pic
 • pic

Úplata za předškolní vzdělávání

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005., o předškolním vzdělávání v platném znění, je stanovena úplata za předškolní vzdělávání takto:

Celodenní docházka: 250 Kč/měsíc

Celodenní docházka sourozenec: 170 Kč/měsíc

Číslo účtu 86-4159400207/0100

VS:6090300

Do zprávy uvést jméno a příjmení dítěte.

 

 

 

 

TŘÍDNÍ PLÁNY

 

 

 

 TVP 1. třída MŠ č.p. 85 (nová budova) - BŘEZEN
 
KDO JSEM
POZNÁVÁM SÁM SEBE

 

Kompetence - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky a poznávat slabé stránky.
Dílčí cíle - získání schopnosti záměrně řídit své chování a vlastní situace.
K.O.V. - odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro něj obtížné,
- umět se samostatně rozhodnout, 
- umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese,
- přirozené projevovat radost,
- rozhodovat sám o sobě.
  
Kompetence - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem.
Dílčí cíle - získání schopnosti se přizpůsobit podle situace a ovládat své záměry a pocity.
K.O.V. - umět přizpůsobit své chování společenství,
- přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopný se z něho poučit,
- umět se hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem.
 

 

 

CHCI POMÁHAT 
ČÍM BUDU, AŽ BUDU VELKÝ

 

Kompetence - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje.
Dílčí cíle - vytváření základů pro práci s informacemi - druhy povolání.
K.O.V. - pozorně poslouchat a sledovat se zájmem výklad paní učitelky,
- vyjádřit a zhodnotit prožitky, 
- znát práce a povolání,
- dokázat říct, čím bude chtít být, až bude velký,
- všímat si profesí kolem sebe,
- znát důležitá telefonní čísla.
 

   

CHCI BÝT ZDRAVÝ
POHYBUJI SE PRO ZDRAVÍ
 
Kompetence - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje.
Dílčí cíle - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, (koordinace) ovládání pohybového aparátu dětí a tělesných funkcí.
K.O.V. - hrubá motorika: - postavit se zpříma a udržet správně držení těla,
- běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze,
- vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu,
- házet a chytat míč,
- jemná motorika: -  vést stopu tužky při kresbě,
- napodobit základní geometrické obrazce,
- upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preferuje ruky uplatnit,
- tužku držet správně.
  

 

 

 

 

 
 TVP 2. třída MŠ č.p. 85 (nová budova) - BŘEZEN
 
JÁ A KAMARÁDI
MÁM RÁD SVÉ KAMARÁDY

 

Kompetence - dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopno respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.
Dílčí cíle - rozvoj kooperativních dovedností.
K.O.V. - spolupracovat při hrách a aktivitách nejběžnějšího zaměření, být ostatním partnerem,
- chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat.

 

Kompetence - uvědomuje si svá práva i práva ostatních, učí se je hájit a respektovat je, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.
Dílčí cíle - rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí.
K.O.V. - reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně prospěšných strategií - humor, nabídnout spolupráci, pomoc...,
- mít ve skupině kamarády - udržovat a rozvíjet s nimi přátelství.
  

 

UŽ VÍM PROČ
VNÍMÁM VŮNI JARA

 

Kompetence - má elementární poznatky o světe lidí, kultury a přírody i techniky, které dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách.
Dílčí cíle - vytváření elementárního povědomí v širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti vývoje a neustálých proměnách.
K.O.V. - být citlivý k přírodě,
- mít poznatky o planetě Zemi - střídaní ročních období,
- mít poznatky o živé přírodě, přírodních jevech a dějích.

 

 

KDO JSEM
POZNÁVÁM SÁM SEBE - předškoláci

 

Kompetence - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí co započalo,dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno se dobrat k výsledkům.
Dílčí cíle - vytváření pozitivních vztahů k intelektuálním činnostem.
K.O.V. - rozlišovat vpravo a vlevo,
- rozlišovat základní prostorové pojmy,
- orientovat se v řadě,
- časová orientace,
- rozpoznat geometrické tvary, barvy,
- orientovat se v číselné řadě 1-10, labyrinty, rébusy, hádanky,
- chápat jednoduché souvislosti, nacházet společné a rozdílné vztahy.
 

 

 

 

 

 TVP 3. a 4. třída MŠ č.p. 85 (budova školy) - BŘEZEN
 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
HRAJEME SI KAŽDÝ DEN

 

Kompetence - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, rozumí slyšenému, umí reprodukovat samostatně jednoduchými větami.
Dílčí cíle - soustředit se na poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadelních pohádek.
K.O.V. - porozumět slyšenému,
- sledovat děj,
- zachytit hlavní myšlenku příběhu, 
- zopakovat děj ve správných větách.
 
Kompetence - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí.
Dílčí cíle - rozvoj schopnosti sebeovládání,
- záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat různé situace.
K.O.V. - sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte,
- ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování, 
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků,
- najít v pohádkách mravní poučení (vítězství dobra nad zlem), hledat v příbězích kladné hrdiny a snažit se chovat jako oni.
 
Kompetence - má vlastní originální nápady, využívá přitom dosavadních zkušenostní, fantazii a představivost.
Dílčí cíle - rozvoj kooperativních dovedností.
K.O.V. - dramatizace pohádek,
- společné vymýšlení příběhů,
- společné ilustrace pohádek,
- umět poznat pohádku podle ilustrací,
- vyhledávat pohádek a pohádkových postav v knihách a časopisech.
 
 
Kompetence - odhaduje své síly, učit se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
Dílčí cíle -rozvoj pohybových schopností,
- ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.
K.O.V. - vědomě napodobit pohyb podle vzoru (motivace, cvičení podle hudby),
- zvládá smyslové a psychomotorické hry (sluchové, pohybové, mimická cvičení, hudebně-pohybové hry a činnosti),
- vhodně relaxovat a odpočívat, zajišťovat zdravou atmosféru a pohodu prostředí.
 
 

 

 

 

třídní plány jsou na 3 – 4 týdny dle aktuálních potřeb dětí

 

 

Informace pro rodiče

 


 

Seznam uchazečů o předškolní vzdělávání -  zde

 


 

PROVOZ MŠ V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN - ZDE

 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

ORGANIZACE ZÁPISU

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 


 

Vážení rodiče,

na základě uvolnění protiepidemiologických opatření obnovujeme od pondělí 12.4.2021 prezenční vzdělávání pro některé děti a žáky školy.

Rodiče dětí a žáků, kterých se prezenční vzdělávání týká, dostanou podrobné informace:

 EDUPAGE (ZŠ)

Osobní email (MŠ)

 

Děkujeme za spolupráci

 Vedení školy

 


 

INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE PRO DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY - ZDE

 


 

 leták od KHS  - KARANTÉNA A IZOLACE COVID-19 - ZDE  

 


 

Rodiče, kteří chtějí zasílat upozornění o novinkách na webových stránkách MŠ, ať nahlásí svůj e-mail paní učitelkám v MŠ.

 

 

 

·    PROSÍME O  VHODNÉ OBLEČENÍ PRO DĚTI V ZIMNÍM

     OBDOBÍ

 

o   oteplovačky, kombinéza, teplé boty, rukavice (palčáky a nejlépe nepromokavé – děti na vše chytají)

 

·       

 

 

     PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

 

o   samostatnost při používání příborů

 

·       

 

 

    UVÍTÁME JAKÝKOLIV PAPÍR NA VOLNÉ KRESLENÍ

 

·  

 

 

 

 

 

 

CO POTŘEBUJE DÍTĚ V MŠ

 

 

 • přezůvky do třídy
 • boty na ven (vycházka, hřiště, zahrada ...)
 • oblečení do třídy
 • vhodné oblečení na ven (vycházka, hřiště, zahrada…)
 • pyžamo
 • nerozbitný hrníček (pitný režim ve třídě)

 

 

 

 

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE, MŮŽETE PŘISPĚT NA BĚŽNÝ PROVOZ MŠ

 

 

 • 3x svačinové ubrousky
 • 4x toaletní papír
 • 2x balení kuchyňských utěrek
 • 1x tekuté mýdlo – náhradní náplně
 • 3x papírové kapesníky (balení 10x10)
 • 1x balík bílých měkkých papíru (na kopírování pracovních listů a omalovánek)

 

 

 • pic
 • pic
 • pic

iporadna

poradnabezplatný poradenský server pro všechny, kteří si občas něvědí rady