• pic
  • pic
  • pic

TŘÍDNÍ PLÁNY

 

 

 

 TVP 1. třída MŠ č.p. 85 (nová budova) - ÚNOR
 
KDO JSEM
RODINA - MÍSTO, KAM PATŘÍM

 

Kompetence - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu.
Dílčí cíle - vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách.
K.O.V. - zná všechny členy své rodiny a umí je pojmenovat,
- zná své příbuzné (babička, dědeček, teta, strýc, sestřenice, bratranec...),
- pochopit funkci rodiny a jejich členů.
  

 

KDO JSEM
MOJE VESNICE- MÁM RÁD SVOU VESNICI

 

Kompetence - klade otázky a hledá odpověď, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí,
- poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.
Dílčí cíle - seznamování s místem a prostředím a vytváření pozitivního vztahu k němu.
K.O.V. - být citlivý k přírodě a ke své vesnici,
- zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění a změn ve svém okolí (v přírodě), proměny komentovat,
- všímat si nepořádku v přírodě.
 

   

KDO JSEM
KARNEVAL
TĚŠÍM SE Z HEZKÝCH A PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ

 

Kompetence - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla, je schopné respektovat druhé.
Dílčí cíle - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat.
K.O.V. - orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, herní skupina),
- nadchnout se pro hru a pozorně poslouchat,
- vyjádřit a zhodnotit prožitky,
- v kulturních místech respektovat dohodnutá pravidla a nerušit.
  

 

JÁ A KAMARÁDI
MÁM RÁD SVÉ KAMARÁDY

 

Kompetence - domlouvá se slovy i gesty, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci.
Dílčí cíle - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností - verbálních a neverbálních.
K.O.V. - aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat),
- chápat a respektovat názory jiného dítěte,
- vyhledávat partnera pro hru, 
- spolupracovat při hrách.
 

 

 
 TVP 2. třída MŠ č.p. 85 (nová budova) - ÚNOR
 
JÁ A KAMARÁDI
MÁM RÁD SVÉ KAMARÁDY

 

Kompetence - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu dění, v prostředí v němž žije.
Dílčí cíle - seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí v němž dítě žije.
K.O.V. - mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradice,
- aktivně se podílet na přípravě karnevalu.
  

 

UŽ VÍM PROČ
PŘIJELA K NÁM PANÍ ZIMA

 

Kompetence - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.
Dílčí cíle - vytváření pozitivních vztahů k intelektuálním činnostem a učení.
K.O.V. - rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci,
- napodobit základní geometrické znaky a tvary - kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník,
- experimentovat.

 

Kompetence - pružně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.
Dílčí cíle - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností.
K.O.V. - pojmenovávat většinu toho, čím je obklopeno,
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách.
 

 

 

 

 

 TVP 3. a 4. třída MŠ č.p. 85 (budova školy) - ÚNOR
 
KARNEVAL
POHYBUJI SE PRO ZDRAVÍ

 

Kompetence - má vytvořenou představu o správné životosprávě,
- klade otázky a hledá na ně odpovědi.
Dílčí cíle - osvojení si poznatků o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.
K.O.V. - rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí,
- je zvyklé zúčastnit se pohybových aktivit,
- ví, že pohyb prospívá zdraví,
- zapojí se do tanečních aktivit, vyzve k tanci kamaráda.
 
Kompetence - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, rozpozná nevhodné chování.
Dílčí cíle - vytváření prosociálních postojů (rozvoj tolerance, přizpůsobivosti apod.)
K.O.V. - umí spolupracovat s ostatními (ve skupině, se skupinou, zábavné hry),
- neprosazuje se na úkor druhého,
- dodržuje bezpečnost.
 
Kompetence - prožívá vztah ke kamarádům, k lidem.
Dílčí cíle - vytvořit si pozitivní vztah k lidovým tradicím.
K.O.V. - ví, co je to jarmark, 
- aktivně se účastní přípravy na karnevalu
- umí zhotovit masku na obličej - procvičení jemné motoriky,
- pomáhá při výzdobě třídy,
- umí sladit pohyb s hudbou,
- schopnost vyjádřit hudbu pohybem.
 
Kompetence - prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou, planetou Zemí.
D.C. - vnímat estetické hodnoty živé i neživé přírody.
K.O.V. - hodnotí krajinu z estetického hlediska,
- vyjadřuje nejrůznějšími prostředky dojmy z přírody,
- znázorňuje výtvarnými prostředky své zážitky z přírody.
 
Kompetence - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, audiovizuální technika).
Dílčí cíle - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k poznávání svého okolí, své obce.
K.O.V. - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, využitelné pro další učení,
- pozná piktogramy, které označují instituce v obci,
- instituce správně pojmenuje,
- zná práci lidí, kteří zajišťují důležité služby v obci (obchody, řemeslníci, lékař, pošta, OÚ, hasiči, škola ...)
 
Kompetence - uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou.
D.C. - vykonávat jednoduché činnosti podporující zdraví těch společenství, v nichž žije.
K.O.V. - pečuje o vzhled třídy,
- podílí se na výzdobě MŠ,
- pomáhá s úklidem po jiných,
- uklízí po sobě.

 

 

 

 

třídní plány jsou na 3 – 4 týdny dle aktuálních potřeb dětí

 

  • pic
  • pic
  • pic

iporadna

poradnabezplatný poradenský server pro všechny, kteří si občas něvědí rady