• pic
  • pic
  • pic

TŘÍDNÍ PLÁNY

 

 

 

 TVP 1. a 2. třída MŠ č.p. 85 (nová budova) - PROSINEC
 
TĚŠÍM SE Z HEZKÝCH A PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ
MIKULÁŠ A VÁNOCE

 

Kompetence - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, hudebními, výtvarnými...).
Dílčí cíle - rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání.
K.O.V. - těšíme se z hezkých dní - Mikuláš, Vánoce,
- projevovat radost,
- spontánně umět vyprávět zážitky - co dítě prožilo,
- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování,
- těšit se z hezkých a příjemných dní - zážitků, přírodních a kulturních akcí,
- zachytit a vyjádřit své zážitky,
- diskutovat o adventu a vánočních tradicích.

 

 

KDO JSEM
RODINA - MÍSTO, KAM PATŘÍM

 

Kompetence - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.
Dílčí cíle - vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách.
K.O.V. - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dětmi i dospělými,
- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách,
- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování,
- znát svou rodinu a umět vyjmenovat její členy,
- těšit se ze společných chvílí a vážit si jeden druhého.

 

 
UŽ VÍM PROČ
PŘIJELA K NÁM ZIMA

 

Kompetence - zajímá se o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění.
Dílčí cíle - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.
K.O.V. - všímat si změn a dění v nejbližším okolí - přichází zima (jinovatky, sníh),
-porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé - přizpůsobit se jim,
- proměny se učit komentovat,
- přizpůsobit obleční - rozlišovat pocit chladu a tepla.
 
  
 
 

 

 

 

 TVP 3. a 4. třída MŠ č.p. 85 (budova školy) - PROSINEC
 
VÁNOCE - ADVENT
TĚŠÍM SE Z HEZKÝCH A PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ
RUCE, RUCE, RUČIČKY
 

 

Kompetence - má vytvořenou představu o správném životním stylu.
Dílčí cíle - zdokonalování dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky.
K.O.V. - ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, vyrobit dárek - stříhá a lepí tvary z různých materiálů (mikulášské a vánoční dárky).
 
Kompetence - má elementární poznatky o světě lidí, kultury.
Dílčí cíle - vytvoření základních postojů k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat.
K.O.V. - vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (zná i vánoční příběhy).
 
Kompetence - ovládat řeč, vystupuje samostatně i ve skupině, dokáže se vyjadřovat a sdělovat prožitky, pocity a nálady různými prostředky.
D.C. - rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj kultivace, představivosti a fantazie.
K.O.V. - naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit (adventní a vánoční dětská vystoupení).
 
Kompetence - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění.
Dílčí cíle - vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.
K.O.V. - všímat si změn a dění v nejbližším okolí.
 
Kompetence - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech spolupracuje, je schopné respektovat druhé.
D.C. - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem.
K.O.V. - porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad.

 

 

 

 

třídní plány jsou na 3 – 4 týdny dle aktuálních potřeb dětí

 

  • pic
  • pic
  • pic

iporadna

poradnabezplatný poradenský server pro všechny, kteří si občas něvědí rady