• pic
 • pic
 • pic

TŘÍDNÍ PLÁNY

 

KVĚTEN 2022

 

 

 Třídní vzdělávací plán pro 1.třídu

 

KDO JSEM: RODINA - MÍSTO, KAM PATŘÍM máme se rádi s maminkou a tatínkem

KK - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
DC - vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
- osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
K.O.V. - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dětmi i dospělými
- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách
- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se rozpoznat a odmítat společensky nežádoucí chování
- znát svou blízkou a širší rodinu, vyjmenovat její členy
- pochopit funkci rodiny
- těšit se ze společných chvílí a vážit si jeden druhého

 

UŽ VÍM PROČ, ZNÁM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY jede, jede mašinka

KK - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky, který dítě obklopuje, o jeho vývoji a proměnách
DC - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
- osvojení si základních poznatků o znakových systémech a jejich funkci
- vytváření základu pro práci s informacemi
K.O.V.- pozorování technických objektů v okolí dítěte, komentování výsledku pozorování
- záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť,vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí
- činnosti zaměřené na chápání pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, odpovědi na otázky, práce s knihou a obrazovým materiálem, s medii apod.)
- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly , obrazce)

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní vzdělávací plán pro 2. třídu

" Kdo jsem "

" Rodina místo kam patřím "

KOMPETENCE: napodobuje modely prosociálního chování a mezilidkých vztahů, které nachází ve svém okolí

DC: posilování a prohlubování mezilidských vztahů

KOV:
- znát svoje jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců
- orientovat se v rolích a pravidlech společenských skupin ( rodin, MŠ)


" Chci pomáhat "

" Čím budu až budu velký "

KOMPETENCE: rozvoj schopnosti žití ve společenství ostatních lidí

DC: prohlubování znalostí o práci dospělých v nejbližším životním prostředí, o významu a účelu jejich práce

KOV :
- mít pojem o různých pracovních profesích, hovořit o nich, znát, čím se každá profese vyznačuje, znát význam práce
- napodobovat lidské činnosti v námětových hrách
zapojovat se do jednoduchých pracovních činností


" Už vím proč"

" Vnímám vůni jara "

KOMPETENCE: rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

DC: posilování přirozených poznávacích citů

KOV:
- radovat se z objevování nového, změněného
- pozorovat dění v přírodě, komentovat
- vědomě využívat všech smyslů
- znát názvy rostlin, jejich částí ( utčit barvu, počet....)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní vzdělávací plán pro 3.třídu

„Mám rád své kamarády“

„Magický svět smyslů“

 

 

Ø Kompetence: dítě má základní poznatky o lidském těle a jeho funkcích

Dílčí cíle:

§ dítě ví, že se vše časem proměňuje

Konkretizace očekávaných výstupů:

§ dítě ví, že čas se měří na hodiny, dny, týdny, měsíce, roky

§ dítě ví, jak se mění počasí a příroda v průběhu roku

§ dítě zná funkci hodin

 

Ø Kompetence: dítě má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát

Dílčí cíle:

§ dítě pozoruje přítomné děje kolem sebe a jejich změny

§ dítě ujišťuje příčiny změn

Konkretizace očekávaných výstupů:

§ dítě dovede dokončit započatý příběh

§ dítě umí řadit obrázky podle posloupnosti

§ dítě vyhledá logickou souvislost v jednoduchém ději pomocí otázek

 

Ø Kompetence: dítě rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti

Dílčí cíle:

§ dítě má bohatě rozvinutou fantazii

§ dítě chápe a zapamatuje si krátký text, literární příběh (dramatizace)

 

Konkretizace očekávaných výstupů:

§ dítě uplatňuje fantazii při hrách, výtvarných i hudebních činnostech

§ dítě vymýšlí příběhy, pohádky

§ dítě přednáší básně, dramatizuje pohádky

§ dítě vypráví jednotlivé příběhy

§ dítě ilustruje děj

 

Ø Kompetence: dítě dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly

Dílčí cíle:

§ dítě cítí uspokojení z vlastního řečového projevu

 

Konkretizace očekávaných výstupů:

§ dítě diskutuje, sděluje prožitky

§ dítě chce komunikovat, mluví rádo, chce se vyjádřit, ptát, naslouchat

§ dítě se snaží, aby komunikace byla vzájemná

 

Ø Kompetence: dítě chce poznávat své okolí, svět

Dílčí cíle:

§ dítě rozlišuje směry a vzdálenosti

§ dítě se orientuje v prostoru

 

Konkretizace očekávaných výstupů:

§ dítě správně používá předložky před, za, pod, nad, . . .

§ dítě staví z konstruktivních stavebnic podle fantazie i podle předlohy

§ dítě umí ukázat, co je blíž, dál, nahoře, dole, uprostřed

§ dítě umí vyřešit bludiště

 

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Třídní vzdělávací plán pro 4. třídu

 

  

KDO JSEM
Rodina – místo, kam patřím
Kompetence: Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.
D.C.: Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat.
K.O.V.: Přijímat pobyt v MŠ jako běžnou součást života.
Zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými.
Uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je.

Kompetence: Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí.
D.C.: Seznamování s místem a prostředím a vytváření pozitivního vztahu k němu.
K.O.V.: Orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí.
Zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v MŠ opakují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní plány jsou na 4 týdny dle aktuálních potřeb dětí a jsou vždy umístěné v šatně na nástěnce.

 

 • pic
 • pic
 • pic

iporadna

poradnabezplatný poradenský server pro všechny, kteří si občas něvědí rady