• pic
 • pic
 • pic

TŘÍDNÍ PLÁNY

 

LISTOPAD 2021

 

 Třídní vzdělávací plán pro 1.třídu

Už vím proč
Barevný podzim


Kompetence: Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.
Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady.


D.C. : Rozvoj tvořivosti.
Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit.

K.O.V : -zajímat se, co se kolem něj v přírodě děje, jak se příroda mění
-sdílet prožitky a dojmy tohoto krásného ročního období
- práce s přírodninami – listy, kaštany, žaludy apod.
- tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech a experimentovat s materiály, mísit barvy


Chci pomáhat
Chci žít ve zdravé přírodě


Kompetence: Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit.

D.C. : Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

K.O.V : Znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné (vítr, déšť, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní prostředí.
- Uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na život prostředí
- Být citlivý k přírodě
- Chápat význam třídění odpadu, chránit přírodu
- Proměny přírody komentovat, přizpůsobit oblečení

 

 

 

Třídní vzdělávací plán pro 2. třídu

Už vím proč

Pozoruji, jak přichází podzim

 

Kompetence- se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadání práci dokončí co započalo , dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.

 

D.C. -vytvářet elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

 

K.O.V. - mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznané v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno, či vysvětleno ( např. - o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice ).

 

Já a kamarádi

Každý z nás je jiný

 

 

Kompetence – je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem.

 

D.C. - seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému

 

K.O.V. - uvědomovat si práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je.

-Respektovat potřeby druhého / jiného dítěte.

- Chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené.

 

Chci pomáhat

Chci žít ve zdravé přírodě

 

Kompetence – ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit.

 

D.C. - osvojení si poznatků potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy.

 

K.O.V. - - všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.. 

- Být citlivý k přírodě.

 

 

Třídní vzdělávací plán pro 3.třídu

„Barvy podzimu“

„Pozoruji, jak postupuje podzim“

„Čím budu, až budu velký“

 

 

 • Kompetence: dítě si vytváří elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti a proměnách

Dílčí cíle:

 • dítě vnímá estetické hodnoty živé a neživé přírody

Konkretizace očekávaných výstupů:

 • upozorňuje na změny barev přírodě
 • vybízí k pozorování změn na obloze

 

 • Kompetence: dítě má osvojeny věku přiměřené praktické dovednosti

Dílčí cíle:

 • dítě zvládá sebeobsluhu

Konkretizace očekávaných výstupů:

 • stará se o osobní hygienu
 • samostatně přijímá stravu a tekutiny
 • zvládá oblékání a svlékání
 • umí se postarat o osobní věci

 

 • Kompetence: dítě prožívá vztah k přírodě

Dílčí cíle:

 • Posilování přirozených poznávacích citů

Konkretizace očekávaných výstupů:

 • má radost z objevování nového, změněného
 • vědomě využívá všech smyslů, záměrně pozoruje

 

 • Kompetence: dítě průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu o nové pojmy a aktivně je používá

Dílčí cíle:

 • dítě se seznamuje se světem lidí a jejich činností a vytváří si o nich konkrétní představu (dostupná povolání)

 

Konkretizace očekávaných výstupů:

 • pochopit, že každý má ve společnosti (rodině, třídě, zaměstnání) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • napodobuje lidské činnosti v námětových hrách
 • napodobuje různá povolání
 • ví, jaké činnosti souvisí s prací rodičů

 

 • Kompetence: dítě si rozvíjí komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev

Dílčí cíle:

 • souvisle se vyjadřuje, používá vhodně formulované otázky, odpovědi
 • učí se zpaměti krátké texty

Konkretizace očekávaných výstupů:

 • pojmenovat většinu toho, co vidí
 • reprodukovat říkadla, písničky, rozpočítadla

 

Třídní vzdělávací plán pro 4. třídu

 

Už vím proč!

Kompetence: Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje.

D.C.: - Rozvoj, zpřesňování, a kultivace smyslového vnímání.

- Rozvoj tvořivosti.

K.O.V.: Zaregistrovat změny ve svém okolí.

Rozlišit tvary předmětů, základní barvy.

Odhalit charakteristické znaky zvířat, osob, předmětů.

Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při výtvarných činnostech.

 

Chci být zdravý!

Poznávám co je zdravé

Kompetence: Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých.

D.C.: Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí.

K.O.V.: Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí.

Pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu.

Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (mýt a utírat si ruce, používat kapesník).

Znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, pobytu v přírodě).

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Třídní plány jsou na 4 týdny dle aktuálních potřeb dětí a jsou vždy umístěné v šatně na nástěnce.

 

 • pic
 • pic
 • pic

iporadna

poradnabezplatný poradenský server pro všechny, kteří si občas něvědí rady