• pic
  • pic
  • pic

TŘÍDNÍ PLÁNY

 

ČERVEN 2022

 

 

 Třídní vzdělávací plán pro 1.třídu

 

 

KDO JSEM
TĚŠÍM SE Z HEZKÝCH VĚCÍ
A PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ
PRÁZDNINY
Kompetence: Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady.
D. C. : Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání.
K. O. V. : - Vyjádřit a zhodnotit prožitky
-Všímat si na výletech kulturních památek kolem sebe (hrad, zámek..)
-Vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché hudební nástroje
-Přirozeně projevovat radost z poznaného (výlety o prázdninách)

 


UŽ VÍM PROČ
TĚŠÍM SE Z LETNÍCH DNÍ
Kompetence: Má elementární poznatky světě lidí, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách.
D.C. : Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.
K.O.V : Zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí.


JÁ A KAMARÁDI
HRAJEME SI KAŽDÝ DEN
Kompetence: Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění.
D.C. : Rozvoj kooperativních dovednost.
K. O. V : -Aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů
-Chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat
-Vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat
-Spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem

 

 

 

 

 

 

Třídní vzdělávací plán pro 2. třídu

 


JÁ A KAMARÁDI
,,Hrajeme si každý den‘‘

KOMPETENCE:
-odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat pokroky druhých

D.C.-rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí /spolupracovat , spolupodílet se ,přináležet k tomuto prostředí-ke třídě, k ostatním dětem,rodině/, přijímat role a vnímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

K.O.V.-být schopné přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám druhých, přijímat společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu

KOMPETENCE:
-dokáže se ve skupině prosadit,ale i podřídit,při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, je schopné vyjednávat,přijímat a uzavírat kompr.
D.C.-rozvoj kooperativních dovedností
K.O.V.-spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření,být ostatním partnerem


CHCI POMÁHAT
,,CHCI ŽÍT VE ZDRAVÉ PŘÍRODĚ‘‘

KOMPETENCE:
-ví,že není jedno,v jakém prostředí žije,uvědomuje si,že se svým chováním na něm podílí a může je ovlivnit

D.C.
-rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

K.O.V.
-být citlivý k přírodě
-všímat si nepořádku a škod,dbát o pořádek a čistotu,starat se o rostliny,zvládat drobné úklidové práce,nakládat vhodným způsobem s odpady,chápat význam třídění odpadu,chránit přírodu v okolí,živé tvory apod.
-uvědomovat si,že člověk a příroda se navzájem ovlivňují,že každý
může svým chováním působit na životní prostředí

 

 

 

 

 

Třídní vzdělávací plán pro 3.třídu

 

 

 

 

 

 

 

 

„Léto začíná“
„Hrajeme si každý den“
„Konec školního roku, rozloučení s předškoláky“


Kompetence: dítě se chová vstřícně a je ochotné pomáhat tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti
Dílčí cíle:
dítě vykonává jednoduché činnosti podporující zdraví těch společenství, v nichž žije

Konkretizace očekávaných výstupů:
dítě pečuje o vzhled třídy
dítě se podílí na výzdobě MŠ
dítě po sobě uklízí
společně s dětmi pečujeme o zahradu


Kompetence: dítě dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky
Dílčí cíle:
dítě má zájem podílet se na positivních změnách a podpoře zdraví a přírody, aktivně hledá řešení.
Konkretizace očekávaných výstupů:
dítě je aktivní při činnostech ve prospěch ochrany životního prostředí, ochrany zdraví
dítě třídí odpad - ekologie
dítě si všímá nepořádku
dítě upozorňuje na špatné životní návyky
dítě v různých situacích vymýšlí řešení a diskutuje o nich

 


Kompetence: dítě je zvídavé, má touhu poznávat
Dílčí cíle:
dítě ví o zajímavostech, pamětihodnostech obce
Konkretizace očekávaných výstupů:
dítě pozná obec na fotografii
dítě ví, jaké pamětihodnosti jsou v obci (hrad Melice, kostel, rotunda, . . . )
dítě zavede ostatní na významná míst

 

 

  

 

 

Třídní vzdělávací plán pro 4. třídu  

 

 

Už vím proč
Těšíme se na léto

Kompetence: Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit .
D.C.: Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.
K.O.V.: Uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí.
Chápat význam třídění odpadu.
Být citlivý k přírodě.

Kompetence: Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých.
D.C.: Vytváření zdravých životních návyků, postojů jako základ životního stylu.
K.O.V.: Znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní plány jsou na 4 týdny dle aktuálních potřeb dětí a jsou vždy umístěné v šatně na nástěnce.

 

  • pic
  • pic
  • pic

iporadna

poradnabezplatný poradenský server pro všechny, kteří si občas něvědí rady