• pic
  • pic
  • pic

TŘÍDNÍ PLÁNY

 

 

 

 TVP 1. a 2. třída MŠ č.p. 85 (nová budova) - ZÁŘÍ
 
JÁ A KAMARÁDI
HURÁ DO ŠKOLKY!

 

Kompetence - seznámení s místem a prostředím a vytváření pozitivního vztahu k němu. 
Dílčí cíle - seznámení s novým prostředím a s novými lidmi. Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření.
K.O.V. - navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem),
- spolupracovat s dospělým,
- respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem,
- rozlišovat vhodnost oslovování, tykání a vykání,
- aktivně komunikovat s druhými děti bez vážnějších problémů,
- chápat a respektovat názory jiného dítěte,
- seznámení s novým prostředím, s novými hračkami, s novým režime MŠ,
- diskutovat o prázdninách - zážitky, vzpomínky,
- umět se ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se,
- orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí.

 

 

 
JÁ A KAMARÁDI
MÁM RÁD SVÉ KAMARÁDY

 

Kompetence - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému.
Dílčí cíle - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky.
K.O.V. - aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému).
- chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat,
- vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat se a měnit herní pole, hru rozvíjet a obohacovat.

 

 

 

JÁ A KAMARÁDI
HRAJEME SI KAŽDÝ DEN

 

Kompetence - vytváření pozitivních vztahů k intelektuálním činnostem a učení.
Dílčí cíle - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si pamatuje.
K.O.V. - kreslit, modelovat a malovat,
- spontánní činnosti, 
- pracovat se stavebnicemi, skládankami (skládat z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky),
- zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami.
  
 
 

 

 

 

 TVP 3. a 4. třída MŠ č.p. 85 (budova školy) - ZÁŘÍ
 
ZAČÍNÁME VŠICHNI SPOLU
POZNÁVÁM, CO JE ZDRAVÉ
HRAJEME SI KAŽDÝ DEN
 

 

Kompetence - má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích.
Dílčí cíle - rozvíjet všechny smysly.
K.O.V. - koordinuje pohyby jemných svalů ruky se zrakovým vnímáním.
 
Kompetence - chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti.
Dílčí cíle -rozvíjet a kultivovat pohybovou koordinaci s hudbou.
K.O.V. - hraje pohybové a taneční hry.
D.C. - správně provádět jednoduché pohyby a cviky.
K.O.V. - dovede provést jednoduché cviky.
 

 

Kompetence - má vytvořeny základní návyky společenského chování.
Dílčí cíle - přijmout společenské normy osobní hygieny.
K.O.V. - dovede správně používat toaletu, má návyk pečlivě si umývat ruce před jídlem a po použití toalety.
D.C. - umět se představit.
K.O.V. - zná své jméno, příjmení, umí oslovit své kamarády jménem.
D.C. - vědět, že mateřská škola je společenství, ve kterém platí dohodnutá pravidla.
K.O.V. - dodržuje pravidla chování v budově, na školní zahradě.

 

Kompetence -dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými.
Dílčí cíle - cítit uspokojení z vlastního řečového projevu.
K.O.V. - chce komunikovat, rádo mluví, sděluje prožitky, diskutuje.
 

 

Kompetence - chce poznávat své okolí, svět.
Dílčí cíle - všímat si věcí, lidí, dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si všimlo.
K.O.V. - je zvyklé pozorovat okolí, je zvyklé vyprávět zážitky.
D.C. - vědět, ve které obci žije.
K.O.V. - zná jméno své obce, významná místa obce.

 

Kompetence - prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou, neživou.
Dílčí cíle - pociťovat sounáležitost s živou i neživou přírodou.
K.O.V. - neubližuje živočichům, vědomě nepoškozuje životní prostředí, raduje se z pobytu v přírodě.
 

 

  

 

 

třídní plány jsou na 3 – 4 týdny dle aktuálních potřeb dětí

 

  • pic
  • pic
  • pic

iporadna

poradnabezplatný poradenský server pro všechny, kteří si občas něvědí rady