• pic
  • pic
  • pic

TŘÍDNÍ PLÁNY

 

 

 

 TVP 1. a 2. třída MŠ č.p. 85 (nová budova) -BŘEZEN
 
KDO JSEM
RODINA - MÍSTO KAM PATŘÍM

 

Kompetence - spoluvytvářet pravidla společenského soužití mezi vrstevníky a v jeho rodině.
- rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat.
 
Dílčí cíle - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření. 
K.O.V. - umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci,
- dodržovat společně dohodnutá pravidla a pochopená pravidla vzájemného soužití v MŠ a na veřejnosti, 
- chápat podstatu her a jejich pravidla, nepodvádět a umět prohrát, 
- pochopit funkci rodiny a jejich členů,
- rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat, co je lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivita.

 

 

CHCI BÝT ZDRAVÝ
POHYBUJI SE PRO ZDRAVÍ

 

Kompetence - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje.
Dílčí cíle -rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.
K.O.V. - Hrubá motorika:
- postavit se zpříma a udržet správné držení těla,
- běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze,
- vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu,
- házet a chytat míč, 
Jemná motorika:
- vést stopu tužky při kresbě,
- napodobit základní geometrické obrazce,
- upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preferuje ruky uplatnit,
- tužku držet správně, zvládat výtvarné činnosti, kreslit, malovat a modelovat.

 

  
 
 
 
 

 

 
 TVP 3. a 4. třída MŠ č.p. 85 (budova školy) - BŘEZEN
 
VŮNĚ JARA
CHCI ŽÍT VE ZDRAVÉ PŘÍRODĚ
MOJE VESNICE - MÁM RÁD SVOU VESNICI
 

 

Kompetence - má zájem pochopit jevy kolem sebe.
Dílčí cíle - pochopit vzájemné vazby v konkrétním životním celku (ekosystému).
K.O.V. - řekne kdo a proč žije nebo roste v určitém prostředí (řeka, rybník, les, park, hory, pouště),
- zná význam lesa, vody, zemědělské krajiny pro sousedící části přírody nebo pro sousedící lidské prostředí
 

 

Kompetence - podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody.
Dílčí cíle - zná způsoby a prakticky zvládá úkony osobní hygieny a sebeobsluhy.
K.O.V. - dovede si podle potřeby (i venku) samostatně čistit nos,
- dovede vykonat osobní potřebu i v nestandartních podmínkách (les, hřiště...),
- svléká a obléká se podle pocitu tepla.
Dílčí cíle - mít zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře jeho zdraví, zdraví ostatních lidí a přírody.
K.O.V. - neubližuje živočichům, 
- nabízí svou pomoc  konkrétních případech,
- je aktivní při činnostech, které jsou vyvíjeny v prospěch životního prostředí,
- upozorňuje na špatné životní návyky, nabádá k nápravě.
 
Kompetence - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, audiovizuální technika).
Dílčí cíle - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k poznávání svého okolí, své obce.
K.O.V. - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, využitelné pro další učení,
- pozná piktogramy, které označují instituce v obci,
- instituce správně pojmenuje, - zná práci lidí, kteří zajišťují důležité služby v obci (obchody, řemeslníci, lékař, pošta, OÚ, hasiči, škola...)

 

Kompetence - rozvíjí poznávací funkce a dovednosti.
Dílčí cíle - rozlišovat směry a vzdálenosti, orientovat se v prostoru ve třídě i při pobytu venku.
K.O.V. - odhadnou vzdálenost, 
-umí určit správný směr,
- určí co je blíž, dál,
- pozná cestu domů.

 

Kompetence - dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji.
Dílčí cíle - zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky.
K.O.V. - dovede hodit a chytit míč více způsoby,
-pohyby provádí koordinovaně,
- úspěšně zdolává překážky lezením, skokem apod.
- zvládá úkoly her rozvíjejících jemnou motoriku,
- dovede hodit míč na cíl.

 

Kompetence - dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly.
Dílčí cíle - všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat čeho si všimlo.
K.O.V. - je zvyklé pozorovat okolí, přírodu a hovořit o změnách,
- je zvyklé vyprávět zážitky z vycházek do přírody, z výletů,
- sděluje prožitky.
 

 

Kompetence - chce poznávat své okolí, svět.
Dílčí cíle - vědět o rozmanitosti krajiny, přírody, počasí.
K.O.V. - dovede pojmenovat stavy počasí,
- vnímá rozmanitost krajiny,
- vnímá bohatost a rozličnost různých druhů rostlin a živočichů.
 
  

 

 

třídní plány jsou na 3 – 4 týdny dle aktuálních potřeb dětí

 

  • pic
  • pic
  • pic

iporadna

poradnabezplatný poradenský server pro všechny, kteří si občas něvědí rady