• pic
  • pic
  • pic

TŘÍDNÍ PLÁNY

 

 

 

 TVP 1. a 2. třída MŠ č.p. 85 (nová budova) - LEDEN
 
CHCI POMÁHAT
ČÍM BUDU, AŽ BUDU VELKÝ

 

Kompetence - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si pamatuje.
Dílčí cíle - vytváření základů pro práci s informacemi - druhy povolání.
K.O.V. - pozorně poslouchat a sledovat se zájmem výklad paní učitelky,
- vyjádřit a zhodnotit prožitky,
- znát práce a povolání,
- dokázat říct, čím bude chtít být, až bude velký,
- všímat si profesí kolem sebe,
- znát důležitá telefonní čísla.
 

 

 

  JÁ A KAMARÁDI
MÁM RÁD SVÉ KAMARÁDY

 

Kompetence - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná vhodné chování, vnímá nespravedlnost.
Dílčí cíle - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem a jejich vytváření,
- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému.
K.O.V. - aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů, 
- chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat,
- uvědomovat si práva ve vztahu k druhému,
- přiznávat stejná práva druhým a respektovat je,
- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého,
- porozumět běžným projevům emocí a nálad,
- k mladšímu a slabšímu se chová citlivě a ohleduplně.

 

 
 

 

 
 TVP 3. a 4. třída MŠ č.p. 85 (budova školy) - LEDEN
 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
HRAJEME SI KAŽDÝ DEN 
PŘIJELA K NÁM PANÍ ZIMA
 

 

Kompetence - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, rozumí slyšenému, umí reprodukovat samostatně jednoduchými větami.
Dílčí cíle - soustředit se na poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadelních pohádek.
K.O.V. - porozumět slyšenému,
- zachytit hlavní myšlenku příběhu,
- zopakovat děj ve správných větách.

 

Kompetence - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí.
Dílčí cíle - rozvoj schopnosti sebeovládání,
- záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat různé situace.
K.O.V. - sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte,
- ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování,
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků,
- najít v pohádkách mravní poučení (vítězství dobra nad zlem, hledat v příbězích kladné hrdiny a snažit se chovat jako oni).
 
Kompetence - má vlastní originální nápady, využívá přitom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost.
Dílčí cíle - rozvoj kooperativních dovedností.
K.O.V. - dramatizace pohádek,
- společné vymýšlení příběhů,
- společné ilustrace pohádek ,
- umět poznat pohádku podle ilustrací,
- vyhledávání pohádek a pohádkových postav v knihách a časopisech.
 
Kompetence - odhaduje své síly, učit se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
Dílčí cíle - rozvoj pohybových schopností,
- ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.
K.O.V. -  vědomě napodobit pohyb podle vzoru (motivace, cvičení podle hudby),
- zvládá smyslové a psychomotorické hry (sluchové, pohybové, mimická cvičení, hudebně-pohybové hry a činnosti),
- vhodně relaxovat a odpočívat, zajišťovat zdravou atmosféru a pohodu prostředí.
 
  

 

 

třídní plány jsou na 3 – 4 týdny dle aktuálních potřeb dětí

 

  • pic
  • pic
  • pic

iporadna

poradnabezplatný poradenský server pro všechny, kteří si občas něvědí rady