PRAVIDELNÉ KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY A RODIČE 2020/2021

 

Mgr. Kateřina Hrozková - školní metodička prevence (šikana, návykové látky, záškoláctví)

 

STŘEDA: 7:50 - 8:35

 

Mgr. Monika Kurková - výchovná poradkyně (poruchy učení)

 

ČTVRTEK: 12:15 - 13:00

 

Mgr. Lenka Tomanová - výchovná poradkyně (profesní orientace žáků)

 

ČTVRTEK: 9:50 - 10:35

 

v jiném termínu dle domluvy

 


 PROGRAM PROTI KYBERŠIKANĚ - ZDE KE STAŽENÍ


 

Informace o přijímacím řízení 2021

 

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek.

Pokud se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Je-li součástí kritérií pouze školní přijímací zkouška, nesmí se konat ve stejný den jako jednotná přijímací zkouška. Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května 2021 (resp. 5. května 2021, není-li součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška) do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky.

Je-li součástí přijímacího řízení jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky. Toto neplatí, koná-li se školní přijímací zkouška distanční formou. Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.

Talentová zkouška u oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se může konat až do 19. května 2021, pokud už uchazeči talentovou zkoušku nekonali. Posun termínů může ředitel školy vyhlásit do 26. března 2021.

Pokud se z důvodu „nepřevisu“ přihlášek na daný obor vzdělání nekoná školní ani jednotná přijímací zkouška, toto oznámí ředitel školy uchazečům do 19. března 2021.

Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná jednotná zkouška.

Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

(informace převzaty z https://www.msmt.cz/)

 

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

První řádný termín - čtyřleté obory

3. května 2021

Druhý řádný termín - čtyřleté obory

4. května 2021

 

 

První náhradní termín

2. června 2021

Druhý náhradní termín

3. června 2021

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol. Talentové zkoušky se konají v lednu.

 

INFO K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ 

  1. Podrobné informace lze nalézt na stránkách MŠMT, kde jsou ke stažení vzory k vyplnění.
  2. Žák může v prvním kole podat dvě přihlášky. Na obou přihláškách jsou uvedeny obě školy ve stejném pořadí. Pokud se žák hlásí na obor s talentovou zkouškou, může podat až dvě přihlášky na školu s talentovou zkouškou do 30. listopadu, a pak až dvě přihlášky na školu bez talentové zkoušky do konce února.
  3. Doplňte celé přesné názvy a adresyškol a oborů, jejich kódy podle webových stránek nebo atlasu škol.
  4. Termín přijímacích zkoušek je pevně daný
  5. Nezapomeňte si vyřídit lékařský posudek (pokud ho SŠ vyžaduje).
  6. Předměty na zadní straně se vyplňují v pořadí, jaké je na vysvědčení, na prvním místě se píše chování. Prázdná políčka proškrtněte.
  7. Průměrný prospěch určete s přesností na dvě desetinná místa. Chování se do průměru nepočítá!
  8. Vyplněné přihlášky přineste ke kontrole od 11. 2. – 19. 2. 2021!!!
  9. Společně s potvrzenou přihláškou dostanete zápisový lístek– oproti vašemu podpisu. Pečlivě si jej uschovejte. Použijete ho až po skončení přijímacího řízení.

Svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek škole doručen, bude místo obsazeno jiným uchazečem!!!

 


 

 

Krizové linky pro žáky i rodiče:

 

http://www.bezpecne-online.cz

 

http://www.horkalinka.cz

 

http://www.pomoconline.cz