PRAVIDELNÉ KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY A RODIČE 2020/2021

 

Mgr. Kateřina Hrozková - školní metodička prevence (šikana, návykové látky, záškoláctví)

 

STŘEDA: 7:50 - 8:35

 

Mgr. Monika Kurková - výchovná poradkyně (poruchy učení)

 

ČTVRTEK: 12:15 - 13:00

 

Mgr. Lenka Tomanová - výchovná poradkyně (profesní orientace žáků)

 

ČTVRTEK: 9:50 - 10:35

 

v jiném termínu dle domluvy

 


 PROGRAM PROTI KYBERŠIKANĚ - ZDE KE STAŽENÍ


Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT

Základní informace o státních PZ

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky.
Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí každý ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 50 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2019. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy. 

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

První řádný termín - čtyřleté obory

14. dubna 2020

Druhý řádný termín - čtyřleté obory

15. dubna 2020

 

 

První náhradní termín

13. květen 2020

Druhý náhradní termín

14. květen 2020

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol. Talentové zkoušky se konají v lednu.

INFO K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ 

  1. Podrobné informace lze nalézt na stránkách MŠMT, kde jsou ke stažení vzory k vyplnění.
  2. Žák může v prvním kole podat dvě přihlášky. Na obou přihláškách jsou uvedeny obě školy ve stejném pořadí. Pokud se žák hlásí na obor s talentovou zkouškou, může podat až dvě přihlášky na školu s talentovou zkouškou do 30. listopadu, a pak až dvě přihlášky na školu bez talentové zkoušky do konce února.
  3. Doplňte celé přesné názvy a adresy škol a oborů, jejich kódy podle webových stránek nebo atlasu škol.
  4. Termín přijímacích zkoušek je pevně daný, a to 14. a 15. dubna! Náhradní termín je 13. a 14. května.
  5. Nezapomeňte si vyřídit lékařský posudek (pokud ho SŠ vyžaduje).
  6. Předměty na zadní straně se vyplňují vpořadí, jaké je na vysvědčení, na prvním místě se píše chování. Prázdná políčka proškrtněte.
  7. Průměrný prospěch určete s přesností na dvě desetinná místa. Chování se do průměru nepočítá!
  8. Vyplněné přihlášky přineste ke kontrole od 11. 2. – 15. 2. 2020!!!
  9. Společně s potvrzenou přihláškou dostanete zápisový lístek – oproti vašemu podpisu. Pečlivě si jej uschovejte. Použijete ho až po skončení přijímacího řízení.

Svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitely školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek škole doručen, bude místo obsazeno jiným uchazečem!!!

 


 

 

Krizové linky pro žáky i rodiče:

 

http://www.bezpecne-online.cz

 

http://www.horkalinka.cz

 

http://www.pomoconline.cz