• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

Výchovně vzdělávací priority Základní školy a Mateřské školy, Pustiměř

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy vyjádřeno v podobě těchto šesti vzdělávacích priorit podporující kulturu naší školy:

1. Jazyky

Chceme rozvíjet komunikační dovednosti v mateřském jazyce a v cizích jazycích pro život a uplatnění se v EU, klást důraz na prožitek /zejména při výuce ČJ - literatura, sloh/.

- školní knihovna ( rozšíření kapacity, modernizace, vytvoření komunitního centra )

- důraz na čtenářskou gramotnost

- vydávání školního žákovského časopisu Marmeláda

- literární příspěvky žáků na web. strán. školy

- výuka AJ již od 1. ročníku, od 7. roč. vyučován 2. cizí jazyk

- zahraniční vzdělávací pobyty žáků 6. – 9. roč.

- využití ICT ve výuce, neustálé doplňování metodických pomůcek

- nabídka činností pro šikovné žáky rozvíjet se v cizím jazyce mimo výuku

 

2. Informatika

Naučit žáky přiměřeně svému věku využívat informační a komunikační technologie jako:

- nástroj a prostředek dalšího vzdělávání – práce s ICT již od nejnižších ročníků

- zdroj informací – bohatá a pestrá nabídka výukových programů

- prostředek k rozvíjení digitálních dovedností – předmět Informatika povinný v 4.-9. roč., vytváření webových stránek školy

 

3. Vzdělání

- vytvořit motivující prostředí

- pravidelná účast na olympiádách, vědomostních a zájmových soutěžích

- individuální péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

- péče o nadané a talentované žáky

- práce na projektech, projektové dny

- účast na seminářích, exkurzích a vzdělávacích pořadech

-  bohatá nabídka povinně volitelných předmětů (  6. – 7. roč. )

 

4. Aktivně trávený volný čas

Podporovat a rozvíjet pohybové dovednosti žáků ve školních i mimoškolních aktivitách, pomáhat najít cestu k aktivně trávenému volnému času a ke zdravému životnímu stylu.

- široká nabídka rozmanitých činností pro šikovné žáky mimo výuku

- školní strategie prevence patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana, kyberšikana,.... )

- pozitivní vztah k životnímu prostředí – ekologické aktivity a semináře pro všechny ročníky

- zážitkové pobyty  pro žáky 1. i 2.st., týdenní ekologický pobyt pro žáky 6.roč., lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. roč.

- pravidelná účast na sportovních soutěžích, školní sportovní turnaje a soutěže

 

5. Vztahy

- vytvářet atmosféru důvěry a porozumění

- vést žáky ke vhodné spolupráci a komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu

- respektovat žáka jako osobnost /každý má svá práva, ale i povinnosti/

- úzká spolupráce školy a rodiny na všestranném rozvoji osobnosti každého dítěte

- podíl žáků na řízení školy – vytvoření žákovské samosprávy

 

6. Otevřenost

- pravidelně informovat rodiče o činnosti školy prostřednictvím EDUPAGE, třídních schůzek

- neustálá aktualizace webových stránek – důležitý informační zdroj pro širokou veřejnost

- pravidelné pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí (Drakiáda, Nejaktivnější žák, Rozloučení 9.r. a 5.r, Návštěvní den, Zápis do 1.roč., Karneval, Den kouzel, Den dětí, Zájezdy pro děti a rodiče, Den matek, Jarmark, Den zdraví.....) jako důležitá součást prezentace školy

- úzká spolupráce s místními společenskými organizacemi (Sbor dobrovolných hasičů, Mateřské centrum,...) a OÚ

 

☺☺☺  učitelé ZŠ a MŠ Pustiměř  ☺☺☺